بازشناسی مبانی و عملکرد حدیثی عبد الجلیل قزوینی رازی
46 بازدید
محل ارائه: کنگره عبدالجلیل قزوینی رازی- دارالحدیث
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
این مقاله در نرم افزار کنگره که به طور مشترک توسط مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور و موسسه دارالحدیث تولید شد آمده است.