گروه منابع حدیثی و آموزش های کارگاهی
57 بازدید
موضوع: علوم حدیث
مصاحبه کننده : خبرگزاری فارس
محل مصاحبه : پژوهشکده علوم و معارف حدیث
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری فارس
تعداد شرکت کننده : 0