مبادی و مبانی دانش تخریج
44 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه مبنای تدریس نگارنده بوده و چندبار در جاهای مختلف تدریس شده است.