منبع یابی حدیث
48 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای کلاس «منبع یابی حدیث» است که در گروه منابع حدیثی و آموزشهای کارگاهی برگزار شده و تهیه بخشی از این جزوه به عهده جناب آقای محمد مهدی حیدری کاشانی بوده است.