بازبینی و کنترل تخریج
45 بازدید
محل ارائه: پژوهشکده علوم و معارف حدیث
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن پیاده شده کلاس نگارنده در موضوع مذکور بوده که در گروه منابع حدیثی و آموزشهای کارگاهی پژوهشکده علوم و معارف حدیث برگزار شد.