روایات تفسیری فریقین
44 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشت های بنده برای تدریس روایات تفسیری فریقین است که چند بار به مناسبت تدریس های مختلف مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفت.