روش تحقیق کاربردی با تاکید بر علوم و معارف قرآن و حدیث
43 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده در جاهای مختلف است که کامل ترین آن در مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم بود.