تاریخ فقه
49 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای تدریس نگارنده است که موضوع اصلی آن شاخه تاریخ تشریع است. این درس در موسسه لوح و قلم برای جمعی از دوستان گروه تبلیغی پیامبر اعظم ارائه می شد.