متن خوانی حدیث
34 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده بود که چندین بار مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفت. این یادداشتها طرحهای مختلفی را برای مخاطبان مختلف ارائه می کند و سیر مطالعات حدیثی را برای گروههای مختلف علمی نشان می دهد.