شناخت حدیث
44 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه مبنای تدریس نگارنده در درس «شناخت حدیث» بوده است.