مبانی حجیت حدیث
43 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده در جاهای مختلف بوده که کامل ترین آن در مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم بود.