آشنایی با علم رجال
46 بازدید
محل ارائه: دانشکده حدیث شهرری
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه مبنای تدریس نگارنده در بحث «آشنایی با دانش رجال» بوده است.