روش مطالعه
40 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحث خوب و مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و همه کسانی که با کتاب و خواندن متون سر و کار دارند آشنایی با روشهای بهتر خواندن است. مطالعه با هدف فهم مطلب و احیانا به خاطرسپاری آن انجام می شود؛ برای بهینه سازی این درک و به خاطرسپاری شناخت طرق مطالعه بهتر ضرورت دارد. یادداشتهای حاضر که در دوره های مختلف و برای مقاطع سنی مختلف تدریس شد با بهره گیری از روشهای نوی بهینه سازی مطالعه، به افزایش کارایی خواندن کمک می کند.