روش خلاصه نویسی
41 بازدید
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خلاصه نویسی از فنونی است که مراتب مختلفی داشته و در ثبت پژوهشها و استفاده بهینه از زمان، نقش مهمی دارد. در یادداشتهای نگارنده برای تدریس این ماده که چندین بار در جاهای مختلف مورد تدریس واقع شد، فواید این فن، راههای آن و انواعش مورد بحث قرار گرفته است.