طرح نظام تربیت در اسلام
46 بازدید
محل ارائه: طرح و برنامه رادیو معارف
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مجموعه با حدود ۴۵۰۰ کلمه طرحی از نظام تربیت اسلامی ارایه میدهد. این طرح در موضوعات زیر عناوینی را مطرح کرده و درباره هریک توضیح مختصری میدهد :/ اصول تربیتی// مربیان /// تربیت پذیران یا متربیان //// برنامه ریزان و مجریان کل ///// شیوه های تربیتی ////// ابزارهای تربیتی /////// انواع تربیت //////// فرصتهای تربیتی ///////// تهدیدهای تربیتی ویژگیهای این طرح از این قرار است : / ارایه نظام تربیتی اسلام به صورت دسته بندی شده // نگاه نسبتا جامع به موضوعات تربیتی /// قابلیت قرار گرفتن به عنوان محورپژوهش //// قابلیت قرار گرفتن به عنوان سرفصل درسی///// قابلیت قرار گرفتن به عنوان محور درسنامه////// قابلیت تبیین یا تدریس خود طرح برای مربیان تربیتی