روزنامه نگاری دانش آموزی
47 بازدید
مقطع: دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشت هایی است که توسط نگارنده در جمع دانش آموزان علاقه مند به کار روزنامه نگاری تدریس شد . در این درسنامه می خوانیم : وضعیت روزنامه نگاری در دنیای حاضر، انواع روزنامه نگاری، روزنامه نگاری دانش آموزی، محتوای روزنامه، انواع تیتر، شکل ظاهری، سازمان نشریه، روزنامه نگاری تخصصی، نگارش رسانه ای، برنامه ریزی برای انتشار نشریه.