درباره سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی
46 بازدید
محل ارائه: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه با 1400 کلمه به در خواست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تهیه شد . در این طرح کلی ، می­خوانیم : 1- متن سند چشم­ انداز 2- مدیریت چشم ­انداز 3- چشم ­انداز در کشورهای دیگر 4- زیربناهای چشم ­انداز 5- نقش نهادهای تبلیغی در تبیین و ترویج سند چشم ­انداز 6- نقش ائمه جمعه در تبیین و ترویج سند چشم­ انداز ۷- برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره سند چشم­ انداز