نو آوری و شکوفایی
35 بازدید
مقطع: دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این یادداشتها را برای طرح بصیریت بسیجیان تهیه و تدریس کردم.