مصطلح الحدیث تطبیقی
46 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی حدیث حوزه
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه درسنامه بنده برای ارایه در مرکز تخصصی حدیث حوزه بوده که به صورت تطبیقی بین شیعه و اهل سنت آماده شده است. این جزوه تکمیل نشده و برخی از بخشهایش یادداشتهای نگارنده است که در دوره های مختلف تدریس شد.