احکام بانوان
46 بازدید
محل ارائه: مناطق مختلف تبلیغی
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دوره احکام ویژه بانوان با زبان ساده است که در مناطق مختلف تبلیغی در قالب جلساتی تدریس می شد و در اختیار بانوان قرار می گرفت.