آیین نگارش مقدماتی
43 بازدید
محل ارائه: حوزه 13 بسیج قم
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آموزش مقدماتی نگارش مجموعه ای از مباحث مقدماتی نگارش فارسی شامل : / زبان شناسی // ویژگیهای نویسنده /// ویژگیهای نوشته //// ذوق در نویسندگی ///// تاثیر گذاری بر مخاطب ////// صنایع ادبی /////// لغزشگاههای قلم //////// نثر و انواع آن ///////// شاخصهای نثر معاصر ////////// نکات تجربی