کلیات علوم حدیث
44 بازدید
محل ارائه: گروه تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یادداشتهای بنده برای تدریس این ماده بوده که در جاهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت.