ملاک های اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پایان ­نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در تاریخ هشتم دی ماه 1389 در دانشکده حدیث قم دفاع شد و نمره نوزده و نیم گرفت. این پایان ­نامه شامل سه بخش اصلی است: بخش اول آن کلیات و مبانی بحث است که نگارنده علاوه بر مباحث کلی مثل تعاریف، مبانی اصولی بحث را نیز آورده و در تعاریف هم نسبت به تعریف منبع، نوآوری مبتنی بر معیارهای پذیرفته ­شده داشته است. در بخش دوم به معرفی ملاک­های سنجش اعتبار منابع حدیثی پرداخته و حدود 150 ملاک مطرح و بر آن استدلال شده است. بخش سوم به بررسی روش­های جمع­ بندی ملاکها اختصاص دارد و سه روش مطرح شده است. سعی نگارنده این بوده که مطالب علاوه بر پشتوانه ­های قویم نظری دارای بُعد کاربردی باشد. برای نگارش این پایان ­نامه از بیش از 300 منبع، فیش­ برداری شده و مقدمه و موخره حدود 1200 منبع حدیثی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حدود 2000 ساعت زمان برای پژوهش و نگارش این کار صرف شده است.