گزارشی توصیفی انتقادی از کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابن دمشقیه از سران سلفی به شمار می رود. وی در این کتاب، نتیجه مطالعاتش درباره عملکرد حدیثی شیعه را ارائه کرده است. مقاله حاضر به معرفی و نقد کتاب می پردازد.