بازشناسی، گونه ها و ویژگی های نگاشته علمی اطلاع رسانی با گرایش به نوشتارهای حدیثی
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم و معارف قرآن و حدیث/ش1/زمستان93
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله برای نخستین بار گونه های مقالات علمی اطلاع رسانی قابل استفاده در نوشتارهای حدیثی و نیز ملاکهای نوآوری یک مقاله حدیثی به صورت نسبتا جامع مطرح شده است.