شرکت در انتخابات، چرا؟
42 بازدید
محل نشر: ماهنامه هدایت/ ویژه هادیان سیاسی بسیج
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای است با رویکرد عمومی- سیاسی درباره چرایی لزوم شرکت در انتخابات که از بعد شرعی و اجتماعی به این موضوع پرداخته است.