معیار شناسایی منابع حدیث و جایگاه آن در استناد و تخریج
47 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه حدیث حوزه/ش2
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله جزو نخستین نگاشته های حوزه دانش تخریج شیعی است.